Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodávající:                      Schicht prodej a.s., IČ: 07672829

                                   se sídlem Ústí nad Labem, Na Luhách 3420/12, PSČ 400 01

                                   spol. zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

                                   oddíl B, vložka 2709

 

                                   telefonní kontakt:                                  +420 739 095 243

                                   e-mailový kontakt:                                info@schicht.cz

                                   ID datové schránky:                             wijp8ev

 

                                   adresa provozovny e-shopu:                      Praha 20 CZ, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 (Send Předplatné spol. s.r.o.,)

                                                                                             

 

                                   (dále jen jako „prodávající“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Prodávající je provozovatelem internetového obchodu (dále jen „e-shop“) nacházejícího se na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mydlosjelenem.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní e-shopu“).
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Kupující, který je fyzickou osobou a který kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“).
  • Obchodní podmínky se vztahují zejména na případy, kdy je kupujícím spotřebitel. Není-li kupující spotřebitelem, aplikují se na něj pouze zvláštní ustanovení obchodních podmínek označená jako „OBCHODNÍ PODMÍNKY KUPUJÍCÍCH – NESPOTŘEBITELŮ“ (článek 12.) a ustanovení závěrečných ustanovení (článek 13.) vyjma ust. 13.5.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky má kupující k dispozici jak před uskutečněním objednávky, tak po odeslání objednávky; obchodní podmínky jsou ve formátu .pdf kupujícímu zaslány spolu s potvrzením o obdržení objednávky.
  • Obsahuje-li kupní smlouva ustanovení rozporná s ustanoveními obchodních podmínek, mají přednost ustanovení v kupní smlouvě.
  • Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat; tím nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající je však povinen respektovat zákonný zákaz měnit ze své vůle práva a povinnosti smluvních stran.
  • Předmětem kupní smlouvy není nikdy poskytnutí digitálního obsahu.
 2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického rozhraní. Ze svého zákaznického rozhraní může kupující provádět zejména objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). V případě že to webové rozhraní e-shopu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití zákaznického účtu třetími osobami, pokud zneužití sám úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nezavinil.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z obchodních podmínek.
  • Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Při nedostupnosti zákaznického účtu nemá kupující právo na jakoukoliv náhradu škody či jiné újmy.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o zboží, jeho hlavních vlastnostech, včetně způsobu řazení zboží, uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Webové rozhraní e-shopu obsahuje i případná omezení pro dodání zboží (existují-li taková omezení) a jaké způsoby platby jsou akceptovány. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, tzn. kupující má před odesláním objednávky k dispozici celkovou cenu zboží včetně nákladů na dodání. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Ustanovením tohoto odstavce není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní e-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Je-li zboží na webovém rozhraní e-shopu nabízeno se slevou, obsahuje informace o slevě taktéž informaci o nejnižší ceně zboží, za niž prodávající zboží nabízel a prodával v rozhodné době specifikované v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Tato informace není poskytována u zboží podléhajícího rychlé zkáze a u zboží s krátkou dobou spotřeby.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží a jeho počtu (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní e-shopu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   • údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami.
  • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).Potvrzení o obdržení objednávky je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem přijetí objednávky prodávajícím (dále jen „přijetí objednávky“); oznámení o přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.
  • Nemůže-li prodávající některý z požadavků kupujícího uvedených v objednávce splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku; pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí pozměněné nabídky zaslaným na shora uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího.
  • Dojde-li ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní e-shopu, nebo v průběhu objednávky zboží, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o zjevné chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku považovanou za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva bude v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí pozměněné nabídky zaslaným na shora uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. s ohledem na množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Kupující bere na vědomí, že se odesláním objednávky zavazuje k zaplacení kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží. Kupující je oprávněn zrušit objednávku jen dokud mu není potvrzeno přijetí objednávky, a to buď telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou na shora uvedené kontakty.
 4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, č. ú. 8231372/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Shoptet pay (dále jen „platební brána“);
 • bezhotovostně platební kartou;
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu; tím není dotčeno ust. 4.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem. Úhrada kupní ceny předem není zálohou.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující dle pokynů příslušného poskytovatele platební brány.
  • Prodávající je oprávněn (zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle ust. 3.11. obchodních podmínek) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu; ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající výslovně jinak.
  • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  • Cena zboží není přizpůsobována osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Předpokládaný termín odeslání zboží kupujícímu (resp. předpokládaný termín připravení zboží k osobnímu vyzvednutí kupujícím) je uváděn na webovém rozhraní e-shopu a kupující se s ním může seznámit ještě před odesláním objednávky zboží. Prodávající se však zavazuje dodat kupujícímu zboží do 30 dní od uzavření kupní smlouvy, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Prodávající nenese odpovědnost za pozdější dodání zboží v důsledku jednání (či opominutí) kupujícího.
  • Je-li zboží ke kupujícímu dopravováno, je zboží od prodávajícího dodáno okamžikem, v němž bude zboží kupujícímu předáno dopravcem.
  • Ocitne-li se prodávající v prodlení s dodáním zboží kupujícímu, může kupující od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytne. Bez dodatečné přiměřené lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit jen tehdy, pokud prodávající odmítne plnit, nebo pokud je plnění v určitém čase s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy nezbytné, nebo pokud kupující před uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu sdělil, že je dodání zboží v určitý čas nezbytné. Kupující však nemůže od kupní smlouvy odstoupit, pokud k pozdějšímu dodání zboží došlo bez zavinění prodávajícího (např. při prodlení kupujícím zvoleného dopravce s doručením zboží). Při oprávněném odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po odstoupení veškeré finanční prostředky, které kupující dle kupní smlouvy uhradil.
  • V případě že je způsob dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
 2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví jej není možné vrátit.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v ust. 1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na shora uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího nebo do datové schránky prodávajícího.
  • Bylo-li právo kupujícího dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího (např. poruší-li prodávající své povinnosti při výpočtu výše slevy nebo na úseku ověřování spotřebitelských recenzí), má kupující právo od kupní smlouvy do 90 dní od jejího uzavření odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu kupní ceny zboží. Přiměřená sleva se určí s ohledem na předmět kupní smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle tohoto odstavce odstoupit, pokud prodávající prokáže, že je to s ohledem na předmět kupní smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ust. 2. nebo 6.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel; lhůta pro vrácení zboží je zachována, pokud kupující zboží odešle před uplynutím lhůty uvedené v první větě. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ust. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí anebo než prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Pokud si kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  • Kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu spočívající ve snížení hodnoty vráceného zboží, pokud taková škoda vznikla v důsledku toho, že kupující se zbožím nakládal jinak, než bylo nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a/nebo funkčností zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny či její části.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv souvisejících s kupní smlouvou k témuž okamžiku jako závazek z kupní smlouvy. Prodávající je i v případě vedlejších smluv povinen vrátit kupujícímu pouze náklady na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující je i v případě vedlejších smluv povinen nahradit prodávajícímu škodu popsanou v ust. 6.6. obchodních podmínek.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Kupující nemá v případě dárku dodaného společně se zbožím práva z vadného plnění.
  • V případech kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající oznámí kupujícímu odstoupení od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu po zjištění důvodu pro odstoupení. Prodávající vrátí kupujícímu do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupnísmlouvy přijal, a to stejným způsobem, popř. způsobem určeným kupujícím.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
   • odpovídá popisu, druhu, množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným vlastnostem výslovně uvedeným na webovém rozhraní e-shopu v okamžiku učinění objednávky zboží kupujícím,
   • je vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, má-li být zboží montováno či instalováno, resp. s příslušenstvím (včetně obalu) a jinými pokyny k použití, které může kupující rozumně očekávat,
   • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi (včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti) odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, a to i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci zejména reklamou nebo označením,
   • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
  • Prodávající není vázán veřejným prohlášením učiněným jinou osobou, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, popř. prokáže-li, že veřejné prohlášení nemohlo mít na rozhodnutí kupujícího o koupi zboží vliv.
  • Upozornil-li prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost zboží liší oproti vlastnostem uvedeným v ust. 7.2. obchodních podmínek a kupující s takovou odlišností výslovně souhlasil, není taková odlišnost vadou zboží.
  • Ustanovení uvedená v ust. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Kupující může vytknout vadu, která se na zboží objeví v době dvou let od převzetí. Vytkne-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, doba uvedená v první větě tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.
  • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje; doba jednoho roku od převzetí zboží neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží pro vadu zboží užívat, avšak pouze tehdy, pokud byla vada zboží kupujícím vytknuta oprávněně.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i tehdy, pokud byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku návodu, který ke zboží poskytl prodávající.
  • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu zboží sám způsobil, nebo pokud o vadě zboží věděl.
  • Vadu zboží může kupující prodávajícímu vytknout na adrese jeho sídla, popř. v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment výrobků prodávaných v dané provozovně. Vada zboží může být prodávajícímu vytknuta i datovou schránkou nebo na shora uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího.
  • Kupujícímu bude při uplatnění reklamace vydáno písemné potvrzení obsahující zejména datum uplatnění reklamace a její obsah, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje kupujícího, na něž prodávající odešle informace o vyřízení reklamace.
  • Kupující bude o vyřízení reklamace informován do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, ledaže bude dohodnuta delší lhůta. Uplyne-li uvedená či dodatečně ujednaná delší doba marně, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
  • Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (včetně potvrzení o provedení případné opravy), o době trvání vyřízení reklamace a případně v něm odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
  • Záruku za jakost zboží prodávající poskytuje dle data spotřeby uvedeného na obalu daného výrobku.
 1. A) Odstranění vady zboží
 • Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Ustanovení § 1923 a § 2106 a § 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí (tzn. ustanovení o odstranitelných vadách a ustanovení o tom, kdy a s jakými následky je vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením povinností).
 • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha a účel, pro něž kupující zboží koupil. Prodávající převezme zboží za účelem odstranění vady na své náklady. Vyžaduje-li převzetí zboží jeho demontáž, přičemž předchozí montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, provede prodávající demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží, anebo uhradí kupujícímu náklady s tím spojené.
 • Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po vyřízení reklamace převzít, použije se ust. 5.5. obchodních podmínek ohledně částky za uskladnění obdobně. Nepřevezme-li kupující zboží ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl vyrozuměn o možnosti zboží po vyřízení reklamace převzít, je prodávající oprávněn zboží prodat a z výtěžku uspokojit svůj nárok na úhradu částky za uskladnění.
 1. B) Přiměřená sleva z kupní ceny zboží a odstoupení od kupní smlouvy
 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
 • prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. zákona o ochraně spotřebitele,
 • vada se projeví opakovaně nebo představuje-li vada podstatné porušení kupní smlouvy,
 • z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  • Přiměřená sleva z kupní ceny zboží se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a hodnotou vadného zboží, které kupující obdržel.
  • Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, pokud je vada zboží nevýznamná; má se přitom za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a § 2111 občanského zákoníku o možnosti odstoupit od smlouvy se nepoužijí.
  • Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co od kupujícího obdrží vadné zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
 1. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE
  • Prodávající ověřuje, zda zveřejněná spotřebitelská recenze týkající se prodávajícího, e-shopu nebo zboží nabízeného prodávajícím na webovém rozhraní obchodu (dále jen „recenze“), pochází od kupujícího, který zboží od kupujícího skutečně zakoupil. Takto ověřená recenze je poté označena jako „Ověřená recenze“; ostatní recenze uvedené označení nemají. Prodávající zajišťuje ověření recenzí tak, že recenzi lze napsat pouze prostřednictvím kliknutím na link, který bude kupujícímu doručen na jeho elektronickou adresu spolu s potvrzením objednávky.
  • Prodávající zveřejňuje veškeré recenze, pozitivní i negativní. Prodávající nesponzoruje žádné poskytované recenze ani nenabízí třetím osobám za napsání recenze úplatu či jinou výhodu.
  • Prodávající neprovádí žádné úpravy recenzí.
 2. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A DALŠÍ UJEDNÁNÍ A PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem, v němž bude zcela uhrazena kupní cena zboží. Bude-li však kupní cena uhrazena před převzetím zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží.
  • Nebezpečí nahodilé zkázy, poškození či ztráty zboží na kupujícího přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, v němž měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Škoda na zboží vzniklá až po přechodu nebezpečí dle první věty na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu zboží.
  • Prodávající kupujícího informuje o způsobu použití a údržby zboží a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby prostřednictvím písemného návodu ke zboží; kupující návod obdrží spolu se zbožím.
  • Všechna práva k webové stránce a webovému rozhraní e-shopu náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak nakládat s webovou stránkou a webovým rozhraním e-shopu nebo jejich částí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího; tím není dotčeno právo kupujícího prohlížet webovou stránku a webové rozhraní e-shopu (zejména za účelem výběru zboží a jeho následné objednávky).
  • Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky či webového rozhraní e-shopu nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Kupující nesmí při využívání webového rozhraní e-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasáhnout či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součástí tvořící webovou stránku či webové rozhraní e-shopu a užívat webovou stránku nebo webové rozhraní e-shopu, jejich části či softwarové vybavení způsobem rozporným s jejich určením či účelem.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Případné stížnosti je kupující oprávněn zaslat prodávajícímu na jeho shora uvedenou e-mailovou adresu či do jeho datové schránky. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, popř. do jeho datové schránky, byla-li stížnost doručena do datové schránky prodávajícího.
  • Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího mydlosjelenem.cz.
  • Kupující má možnost svobodně se rozhodnout, zda souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, přičemž svou volbu kupující označí při odesílání objednávky na webovém rozhraní e-shopu. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího mydlosjelenem.cz. Svůj souhlas udělený za účelem popsaným v tomto ustanovení může kupující kdykoliv odvolat.
  • Kupující má možnost svobodně se rozhodnout, zda souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač (nejde-li o nutné cookies potřebné pro řádné vyřízení objednávky či pro prohlížení webového rozhraní e-shopu, jsou-li takové cookies potřeba), přičemž svou volbu kupující označí během prohlížení webového rozhraní e-shopu. Nejde-li o nezbytné cookies popsané v předchozí větě, může kupující svůj souhlas s ukládáním cookies kdykoliv odvolat.
 4. DORUČOVÁNÍ, INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ
  • Prodávající a kupující si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty či datovými schránkami. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, prodávajícímu může být doručováno na e-mailovou adresu uvedenou shora v obchodních podmínkách. Disponuje-li kupující datovou schránkou, lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. Náklady na doručování datovou schránkou se řídí ceníkem provozovatele datových schránek.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY KUPUJÍCÍCH – NESPOTŘEBITELŮ
  • Kupujícím – nespotřebitelem je každá fyzická osoba, která kupní smlouvu s prodávajícím neuzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, a každá právnická osoba (dále jen „kupující-nespotřebitel“).
  • Zboží je kupujícímu-nespotřebiteli dodáno okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním kupujícímu-nespotřebiteli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
  • Prodávající se zavazuje vyřídit uplatněný nárok z vadného plnění (popř. ze záruky za jakost, je-li poskytována) ve lhůtě 45 dní od jejího uplatnění. O vyřízení reklamace bude kupující-nespotřebitel vyrozuměn na kontaktní e-mailovou adresu nebo do datové schránky.
  • Kupující-nespotřebitel není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u dárku dodaného společně se zbožím.
  • Kupující-nespotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží; toto právo náleží pouze kupujícímu v pozici spotřebitele.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu-nespotřebiteli nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající výslovně jinak.
  • Kupující-nespotřebitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele. Domnívá-li se kupující, že prodávající porušil některé své povinnosti na úseku ochrany osobních údajů, ochrany spotřebitele či na úseku otázek upravených živnostenským zákonem, může podat podnět k prošetření k orgánům uvedeným ve druhé, třetí a čtvrté větě tohoto ustanovení.
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.2023

 

V Ústí nad Labem dne 30.9.2023